top of page
Sister generator

Sister generator

PLANET MANGA

Volume che raccoglie le seguenti sei storie brevi:
• Kuzein-ke no Saidai no Show
• Seifuku ha Hugenai
• Brigit no Bansan (Brigit's Supper)
• Shizuru Cinema
• Kasou Senryaku - Kagami-uchi (Mirror Play)
• Emerald

bottom of page